VARFÖR INTE BASTASJÖ & SYFTE!?

SYFTE


Då Karlskrona kommuns förslag för exploatering av Bastasjö väckt starka reaktioner där kommuninvånare från hela kommunen uttryckt många kloka och tungt vägande argument som talar emot planen, är denna blogg avsedd till att försöka samla all informationen på ett ställe.

Informationen ska sedan presenteras för kommunens tjänstemän och beslutsfattare för att på så sätt övertyga dem om vilket misstag och risk det vore att fullfölja den förslagna planen som presenterats i Fördjupning av översiktsplan för BASTASJÖ.


VARFÖR INTE BASTASJÖ?

Vattenavrinningsområde - Dricksvattenresurs.
- Bastasjöområdet är ett betydande vattenavrinningsområde till Lyckebyån och därmed en del av Karlskronas huvudsakliga dricksvattenresurs.

Särskilt tätortsnära skogar, är av intresse för det rörliga friluftslivet.
- Skogsområden, särskilt tätortsnära skogar, är av intresse för det rörliga friluftslivet. I Bastasjö Friluftsområde är det närmaste sammanhängande tätortsnära skogsområdet i Karlskrona.

Karlskrona Kommun; Hotet mot tätorts- nära grönområden är inte minst påtagligt i stadsbygden. Bastsjö bör bevaras.
- Behovet av skydd för områden som är lämpliga för rekreation och friluftsliv i de större tätorternas närhet bör belysas i en grönstrukturplan. Hotet mot tätorts- nära grönområden är inte minst påtagligt i stadsbygden. Bastsjö är exempel på värdefulla ”lungor” i stads-bebyggelsen som bör bevaras.

Påtagligt känsligt område enligt Karlskrona Kommuns Grönstrukturplan.
- Sjörik kuperad skogsbygd är påtagligt känslig för exploatering enligt Karlskrona Kommuns egna Grönstruktursplan.

Rättvisefråga; Ska inte alla i Karlskrona Kommun , även de som inte har tillgång till bil, kunna få tillgång till ett Friluftsområde? 
- Om planen genomförs finns INGET friluftsområde kvar i Karlskrona Kommun som kan nås med kollektivtrafik.

Trång trafikflaskhals invid skola och förskola.
- Om planen genomförs innebär kommande trafiksituation en trång flaskhals invid skola och förskola.

Miljöbelastande genomfartstrafik!

Ineffektiv infrastruktur.

Väl frekventerat av Ungdomsverksamheter.
- Bastasjö Friluftsområde är väl frekventerat av flera olika organiserade och individuella ungdomsverksamheter året om. Närheten till tätorten innebär att området är lättillgängligt för alla kommuninvånare. Området är idag tillräcklig stort och sammanhängande så att olika ungdomsaktiviteter kan samsas utan att störa varandra.

Stenmurar med högt bevarandevärde - stora kostnader.
- Ett stort antal stenmurar med högt bevarandevärde finns i området där exploatering är förelagen. Högst sannolikt måste dessa flyttas med stora kostnader som följd.

Miljön i Bastasjöområdet ger utmärkta fortplantnings- och levnadsförutsättningar åt fridlysta djur.
Grodor, salamander, paddor, ödlor och ormar finns i stort urval och antal. 

Rik och unik Flora.
År 1983 hittades nötkörvel Conopodium majus i området mellan gården och sjön i stor mängd. Arten är sannolikt en gräsfröinkomling, men är klart etablerad i området och har för övrigt endast en aktuell svensk lokal i Skåne.


Historisk bygd med nedtecknade källor från tidigt 1600-tal.

Finns det något stadsnära så väl nyttjat Frilufts- ,Rekreations- och Jaktområde på något annat håll i Sverige?

Risk för förorening - risk för läckage? Saneringskostnad?