Ungdomsverksamhet i Bastasjö.

Bastasjö Friluftsområde är väl frekventerat av flera olika organiserade och individuella ungdomsverksamheter året om. Närheten till tätorten innebär att området är lättillgängligt för alla kommuninvånare. Området är idag tillräcklig stort och sammanhängande så att olika ungdomsaktiviteter kan samsas utan att störa varandra. Hela området används med en viss koncentration av löpning på befintliga elljusspår. Ridskolan använder till viss del befintliga ridstigar. Men i allt väsentligt ligger tyngdpunkten på både organiserade och ej organiserade aktiviteter öster om själva Bastasjön. Scouting, löpning, ridning, orientering m.fl. viktiga aktiviteter utövas i en härlig mix som andra kommuner skulle avundas.

Östra delen av Bastasjö är också ett extremt populärt område och promenadstråk för både äldre, yngre och barnfamiljer. (Äldre och barnfamiljer då framkomligheten längs småvägarna är god och i stort bilfri) Flera av områdets sjöar är populära badsjöar. Cykelaktiviteter, både sk off road och traditionell, är omfattande då området erbjuder varierande cykelvägar som inte inkräktar på gång- och löpstigar.

De omfattande rekreations- och friluftsaktiviteterna utförs primärt INTE på löparbanorna belägna väster om Bastasjön, vare sig det gäller organiserad ungdomsverksamhet eller enskilda besökare i skog o mark.