Är detta NIMBY (Not In My Backyard) - Finns bra alternativ?

Är detta NIMBY (Not In My Backyard).

Dvs. bygg gärna, men inte precis där jag bor. NIMBY tycks har blivit ett slagord för beslutsfattare att använda. All kritik mot byggnadsplaner tycks förklaras med NIMBY vilket tyvärr kan innebära att sakliga argument inte når fram.

Är kritiken mot föreslagen plan avseende reakreationsområdet Bastasjö NIMBY? 
Det finns säkert inslag av detta hos vissa,  MEN ställer man sakliga för- och emotargument mot varandra torde ett beslut att slopa föreslagen plan inte vara svårt att ta.

Vad talar för planen?
-Det finns behov av tomter.
-Det finns ett befintligt avloppsnät i närheten med kapacitet.
-Bastsjöområdet är attraktivt.
Några fler sakliga "för" argument har inte vi lyckats hitta i föreslagen plan eller i given information. 

Att Bastasjöområdet är attraktivt beror ju på närheten och tillgången till det stora friluftsområdet. Bygger man bort detta och exploaterar området är ju också attraktiviteten borta!? 

Vad mer talar emot planen?
Karlskrona Kommun argumenterar själva i Översiktsplanen 2030;

Friluftsområdet Bastasjö
Området ska fortsätta att utvecklas som Karlskrona kommuns stora rekreationsområde. Bastasjö, Mörtsjöåsen och Dackestugan i Rödeby föreslås kopplas samman med leder för att skapa ett stort sammanhängande friluftsområde.

Generella rekommendationer för lokaliseringsprövning.
Större orörda sammanhängande områden ska bibehållas. Stränder och även andra natursköna eller karaktärsskapande områden ska hållas fria från bebyggelse och vara allmänt tillgängliga.

Karlskrona kommun ska arbeta för att bibehålla de samband som grönstrukturplanen anser som viktigast och stärka de länkar som saknas. Stora rekreationsområden som Bastasjö, Mörtsjöåsen och området kring Dackestugan i Rödebyområdet föreslås kopplas samman för att skapa ett stort sammanhängande friluftsområde. De tätortsnära rekreationsområdena föreslås bevaras och underhållas.

I den norra delen av stadsbygden finns Bastasjö friluftsområde som är ett stort tätortsnära rekreationsområde med elljusförsedda motionsslingor, andra motionsslingor, mountainbikespår, ridspår och skidspår. Området drivs och underhålls ideellt med stöd av kommunen.


Denna blogg innehåller säkert minst 50 tunga sakliga motargument i övrigt.


Finns inga alternativ?

Självklart finns det bra alternativ. Alternativ som också rimmar bättre med dagens kunskap om hur bostadsområden ska byggas, dvs nära befintlig infrastruktur och med förtätning.

Ett (av flera) alternativ som passar in är sträckningen Lyckeby-Lösen-Trummenäs. 

Rosenholm, med dagens Arenabygge, torde vara optimalt.  Rosenholm tycks bromsas av en liten kvarvarande militär skjutbana. Det kan väl knappast betraktas som speciellt modernt och ändamålsenligt att 2016 ha kvar en skjutbana så citynära. Det kan inte heller vara optimalt för militären att öva med skarpladdade vapen i samma område som civilbefolkningen rör sig. M.a.o erbjuds militären lämpligare område för sin verksamhet borde Rosenholm vara perfekt för exploatering.

Inget av alternativen ovan tar död på ett befintligt unikt levande rekreations- och friluftsområde.