söndag 16 februari 2020

BASTASJÖ - unika värden för alla, värda att bevara!

***HÄR KAN DU SKRIVA PÅ UPPROPET!***


SNART 1000 PERSONER SOM SKRIVIT UNDER UPPROPET FÖR ATT RÄDDA KARLSKRONAS MEST NYTTJADE FRILUFTSOMRÅDE!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uppdatering 12 maj 2020

Sedan 4 maj har Karlskrona Kommun ett förslag på "Översiktsplan 2050". Se länken:

https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/strategisk-planering/oversiktsplan/

Vi uppmanar Er som vill värna Bastasjö natur- och rekreationsområde att ta del av förslaget och skicka in synpunkter i god tid innan 7 september 2020. Vi har anledning att återkomma i ärendet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karlskrona Kommun har hänskjutit frågan om att massexploatera Bastsjöområdet till det man kallar; "Översiktsplan 2050". 

Tills förslaget om Översiktsplan 2050 presenteras ligger frågan "på is" och vidare kamp om att rädda detta unika område får därmed pausa tills vidare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RENT VATTEN ELLER BOSTÄDER PÅ FEL STÄLLE?
Länstyrelsen i Blekinge län kommer inom kort med all sannolikhet att besluta att Bastasjö avrinningsområde ska klassas som ett primärt vattenskyddsområde. (källa; lyckeby www.lyckebyan.org)
Rädda Bastasjö m.fl. har ihärdigt hävdat att det vore mycket riskabelt för Karlskronas dricksvatten att bygga storskaligt i Bastasjö, ändå föreslår Karlskrona Kommun att man i kommande Översiktsplan 2050 ska fortsätta att utreda en fullskalig exploatering av hela Bastasjöområdet!? RIMLIGT?

Röd/svart markering visar kommande vattenskyddsområde, 
gul markering K-na kommuns föreslagna flerfamiljshus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rädda Bastasjö uppmärksammar att det idag är "Världsvattendagen"! 

Läs mer om det t ex här:

Låt oss fira att vi har bra dricksvatten, men också uppmärksamma att vi måste ha det i framtiden.
Det fortsätter komma rapporter om låga vattennivåer. Låt oss vara extra försiktiga med Lyckebyån och dess avrinningsområden som är Karlskrona kommuns största dricksvattenkälla. 
Visste du att Bastasjöområdet är det avrinningsområde som ligger närmast vattenverket i Lyckeby.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Är det en god ide att planera för en befolkningsökning om 1000 personer om året när verkligheten ser helt annorlunda ut?

2017 = + 404 personer.2018 = + 9 personer.

Ur BLT 2019-02-22.

Dystra siffror för Karlskrona - under 2018 ökade kommunen med 9 personer.

"Förra året ökade befolkningen i Karlskrona med nio personer. Kommunen fortsätter att tappa stort gentemot Kalmar och Växjö. Brist på bostäder och en högre utflyttning än inflyttning är några av faktorerna till den låga befolkningsökningen.
Karlskrona har haft svårigheter med att locka människor till kommunen. Det är fler som flyttar ut än in och kommunen har än så länge inte lyckats få folk att stanna i den grad som behövs. Det finns ett mål om att befolkningen i Karlskrona inom en snar framtid ska uppgå till 70 000 invånare. Siffror från SCB:s befolkningsstatistik visar att detta ser allt svårare ut.
Enligt Pia Kronengen, analytiker på Karlskrona kommun finns det flera anledningar till den låga befolkningsökningen.
– Vi ser att studenter, som är en stor grupp, flyttar vidare eftersom att de får jobb någon annanstans i landet. Även utländska medborgare flyttar i allt högre grad, säger Pia Kronengen.

Just utländska medborgare som tar sig till Blekinge är en viktig grupp för befolkningsökningen menar Pia Kronengen. Men problemet enligt henne är att få dessa personer att stanna kvar."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ständigt dessa larm om låga vattennivåer. Ytterligare en anledning att vara rädd om Lyckebyån och dess avrinningsområden!

Dagens Nyheter 21/11-2018
'


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLT 25 Aug 2018.

SÄKRA UPP BASTASJÖ!

Citat från Maria Sibileva, tränare i Karlskrona SOK, om den lokalt viktigaste idrottspolitiska frågan inför valet 2018:

"Att säkra tillgång till idrottsanläggningen i form av mark i Bastasjöområdet. Den planerade bebyggelsen skulle göra stora delar av dagens organiserade verksamhet och spontanidrottande omöjlig.". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sydöstran 4/9-18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 AV 8 PARTIER I KARLSKRONA KOMMUNFULLMÄKTIGE SÄGER NU "NEJ" TILL ATT TOTALEXPLOATERA BASTASJÖOMRÅDET.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VALKOMPASS - RÄDDA BASTASJÖ.

Inför valet 2018 har alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige fått frågan om de stöder och avser att rösta för att göra Bastasjöområdet till en ny stadsdel.

Frågan; Kommer ert parti att verka för/rösta för att föreslagen och hittills presenterad plan för att bygga en ny stadsdel i Bastasjöområdet?

Svara gärna JA eller NEJ.

Partiernas svar;

NEJ, Vårt parti kommer inte att verka för att totalexploatera Bastasjöområdet enligt nu framlagt förslag!
- Kristdemokraterna *
- Liberalerna *
- Miljöpartiet *
- Moderaterna*
- Sverigedemokraterna*

JA, Vårt parti kommer att verka för att totalexploatera Bastasjöområdet enligt framlagt förslag med vissa justeringar!
- Centerpartiet*
- Socialdemokraterna *
- Vänsterpartiet*


* Utförligare svar.

- Centerpartiets svar; Planarbetet för Bastasjö har varit pausat i väntan på om det skulle bli några förändringar med Försvaret kring Rosenholm. Nu tycks inte så bli fallet. Centerpartiet säger JA till byggnation i Bastasjöområdet. 

- Kristdemokraterna har tidigare svarat; "Kristdemokraterna ser stora problem i en exploatering av Bastsjöområdet ur flera aspekter. Vår åsikt är att andra alternativ för kommunens bostadsförsörjning bör utredas och utvärderas, och att Bastasjö inte är ett lämpligt exploateringsområde."


- Liberalernas svar; Liberalerna vet att vi har ett stort behov att bygga hyresrätter och möjliggöra att skapa områden för byggnation av villor samt radhus områden. Bastasjö området är ett sådant område där kommunen planerar för sådant boende. Vi har en översiktsplan samt att vi i kommunen jobbar med att omarbeta denna. Vi Liberaler vill inte i detta läge göra byggnationer i området. Vi ser att det blir stora störningar för fritidsverksamheten för Karlskronas boende.

- Miljöpartiet har tidigare svarat; "I princip går det ut på att följa översiktsplanen för 2030 istället för det förslag som nu var ute på remiss." (ÖP 2030 innebär att all exploaterings av Bastasjöområdet ska undvikas)

- Moderaternas svar; Det förslag som presenterades 2016 anser vi inte är genomförbart. Nuvarande förslag tar inte tillvara de resurser som finns i området. Om byggnation ska ske måste förslag omarbetas.

- Socialdemokraternas svar;  "Vi socialdemokrater har under mandatperioden drivit frågan och har inte ändrat uppfattning.Dock vill vi ändra utformandet utav framtida detaljplaner framöver så att de alltid inkluderar nya aktivitetsytor."


- Sverigedemokraternas svar; "Sverigedemokraternas uppfattning är att Bastasjö med omgivning innehåller höga natur -och fritidsvädren, dessa värden bör tas tillbörlig hänsyn till, innan en eventuell exploatering av området vidare bör det med noggrannhet utredas vattnets rörlighet i hela området och dess påverkan på Lyckebyån som är Karlskrona stora dricksvattentäkt."

- Vänsterpartiets svar; "Diskussionerna om Bastasjö pågår fortfarande. Vi vet att det behöver byggas, och vi tycker Bastasjö är ett bra område att bygga i, men detaljerna kan absolut behöva ses över, så vi inte inkräktar på frilufts- och naturvärden."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ett stort tack till Sverigedemokraterna Karlskrona, för att vi fick komma och informera er om riskerna för Karlskronas dricksvatten, om trafikriskerna för barnen, samt hur negativt det skulle påverka friluftslivet i Karlskrona OM Friluftsområdet i Bastasjö skulle exploateras. (=försvinna)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ett stort tack till Liberalerna Karlskrona, för att vi fick komma och informera er om riskerna för Karlskronas dricksvatten, om trafikriskerna för barnen, samt hur negativt det skulle påverka friluftslivet i Karlskrona OM Friluftsområdet i Bastasjö skulle exploateras. (=försvinna)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frågan om att hårdexploatera Bastasjö har uppmärksammats av masterstudenter i stadsplanering vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). 
Studenterna Anton Agnefeldt och Atle Heidarsson har gjort ett arbete om Bastasjöområdet som presenteras och redovisas i filmen " En plats som ingen äger, men som alla äger."


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VILL DU SE RIKTIGT STORA EKOXAR?
fotot taget 26 maj 2018 i Bastasjö.

BASTASJÖ FRILUFTSOMRÅDE ÄR ÄN SÅ LÄNGE EN FREDAD ZON FÖR BLEKINGES FRIDLYSTA LANDSKAPSDJUR - EKOXEN.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRÅGA TILL KARLSKRONAS POLITIKER - ÄR DET VÄRT RISKEN NÄR VI VET HUR KÄNSLIGT DET ÄR?

Riskerna för Karlskronas dricksvatten kommer att öka ytterligare med mer trafik och hårdgjorda bebyggda ytor i Lyckebyåns närhet.
Bastasjö Friluftsområde är ett betydande avrinningsområde till Lyckebyån och därmed Karlskronas dricksvatten.


Ur BLT 6maj 2018

Skåpbil hamnade i ån – dricksvatten avstängt


Foto Johan Nilsson TT
En skåpbil hamnade i Lyckebyån under morgonen i samband med en trafikolycka. Vattenverket i Lyckeby har stängt av allt vatten från ån på grund av dieselläckage. I stället får nu Karlskronaborna vatten från Johannishusåsen.
Det var vid klockan 6.40 som SOS fick larm om en trafikolycka på väg 725, Augerum. Ett fordon rapporterades ha körts ner i Lyckebyån, och föraren ha tagit sig ur för egen maskin.

Ambulans, polis och räddningstjänst ryckte ut till olycksplatsen.
Enligt Trafikverket var det stor påverkan på trafiken från Augerums kyrka till Åstugan i båda riktningar, till följd av singelolyckan. Detta fram till cirka klockan nio.
Det visade sig handla om en skåpbil, som av okänd anledning körts av vägen. Föraren ska inte ha fått några fysiska skador.
– Vi ska lägga läns i vattnet, eftersom fordonet läcker diesel, sa Stefan Eriksson vid Räddningstjänsten Östra Blekinge vid 7.15-tiden.
Ola Gren, va-chef på Karlskrona kommun, uppdaterade sedan läget:
– Vi stängde av intaget från Lyckebyån direkt när vi fick besked om olyckan, detta för att inte riskera att få in något i dricksvattnet.
Karlskronabornas vattenledningar kunde direkt kopplas mot Johannishusåsens vattentäkt.
– Vi har byggt det så att vi ska kunna koppla om till Johannishusåsen, så att vi kan klara oss utan Lyckebyån om något händer, säger Ola Gren. 
Bilen, som hamnat i ett biflöde till själva Lyckebyån vid Kättilsmåla, läckte diesel.
– Hur mycket vet jag inte, säger Ola Gren. Men det lyckliga i det hela är att det sitter en oljeavskiljare några kilometer längre ner i ån. 
Avskiljaren är en permanent installation som Trafikverket gjort för att använda i situationer som denna.
– Det finns ju en risk att bilar kan köra ner i ån. Det här är ingen kris, vi är bara lite mer på tårna, säger Ola Green.
Kommunen kommer att kontrollera vattnet på måndag igen. Fram tills dess att allt ser bra ut igen får Karlskrona sitt vatten från Johannishusåsen.
JENS OLEANDER ANNELIE HENRYSSON
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vill du att Bastasjö ska byggas sönder och förvandlas till en ny stadsdel? 
Om inte - stöd vår kamp för att Rädda Bastasjö åt oss alla! Skriv på listan; https://www.skrivunder.com

Är det värt risken när det finns bättre och miljömässigt moderna alternativ att bygga på? 
Länsstyrelsen, Fredrik Andreasson, om Karlskrona Kommuns dricksvattenförsörjning; 
Citat; "Händer det något finns det inga eller få reservalternativ".

Bastasjöområdet är ett betydande vattenavrinningsområde till Lyckebyån och därmed Karlskronas huvudsakliga dricksvattenresurs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NU ÖVER 900 UNDERSKRIFTER!

Över 70 nya underskrifter för att Rädda Bastasjö inom några timmar efter diskussionen igår på Facebook, Du vet att du är från Staun (Karlskrona) när...!

Stöd vår kamp du också för att Rädda Bastasjö åt oss alla! Skriv på listan; https://www.skrivunder.com

Det blå markerade området är vad som blir kvar om nuvarande förslag att bygga sönder Bastasjö blir av. Mindre än Västra Mark!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vill du att Bastasjö ska byggas sönder och förvandlas till en ny stadsdel? 

Om inte - stöd vår kamp för att Rädda Bastasjö åt oss alla! Skriv på listan; https://www.skrivunder.com


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vill du att Bastasjö ska byggas sönder och förvandlas till en ny stadsdel? 

Om inte - stöd vår kamp för att Rädda Bastasjö åt oss alla! Skriv på listan; https://www.skrivunder.com


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vill du att Bastasjö ska byggas sönder och förvandlas till en ny stadsdel? 

Om inte - stöd vår kamp för att Rädda Bastasjö åt oss alla! Skriv på listan; https://www.skrivunder.com


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


KRITIKEN ÖVER ATT BEBYGGA BASTASJÖ FRILUFTSOMRÅDE BLEV SÅ MASSIV ATT KARLSKRONA KOMMUN INTE GENOMFÖRDE PLANERAT SAMRÅD - 


MEN NU KÖPER KOMMUNEN MARK UTTALAT FÖR ATT BEBYGGA OMRÅDET INNAN NÅGRA PLANER ELLER BESLUT ÄR TAGNA!


Sydöstran 2018-01-09
Karlskrona kommun har köpt mark för 2,5 miljoner kronor i Mölletorp. Marken är lämplig för bostadsbyggande. 
– Kommunen behöver mer mark och nu fyller vi på våra markreserver, säger Magnus Larsson (C), kommunalråd. 

Karlskrona kommun har köpt fastigheten Mölletorp 4:2 som är en cirka 18 hektar stor skogsfastighet. Den ligger belägen direkt nordväst om Mölletorpsvägen, i höjd med Bastasjö gård.

Prislappen för marken är 2,5 miljoner kronor. 
– Området ingår i det detaljplansarbete som kommunen håller på med i Mölletorp och marken är lämplig för nya bostäder, säger Magnus Larsson (Karlskrona Kommun).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fotomontage
Tack för allt stöd och engagemang under 2017 för att rädda Bastasjö åt oss alla och våra efterkommande.
Ett Gott Nytt 2018 som kommer att bli ett intressant år, inte minst för att Rädda Bastasjö!

Glöm inte att skriva under uppropet och tala gärna med "dina" politiker nu inför kommande valrörelse.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MILJONPROJEKT FÖR VATTENDRAG.

I ett EU-stött projekt ska en åtgärdsplan för flera av Blekinges vattendrag tas fram, bl.a. för Lyckebyån och sammanhängande våtmarker. 

Hur ska vi stärka utsatta våtmarker och vattendrag för att säkra deras fortsatta framtid? Den frågan ställer sig Skogsstyrelsen, som driver ett delvis EU-finansierat projekt för att få svar på frågan och för att utveckla olika åtgärdsmetoder.

Projektet löper på sex års tid, och ska vara redovisat till EU-kommissionen senast ett och halvt år efter dess. Projektet i sin helhet, över hela landet, är till­delat 150 miljoner kronor, varav mer än hälften består av EU-stöd.
Artikel BLT 2017-11-25, Fredrik Lund

KARLSKRONA. I ett EU-stött projekt ska en åtgärdsplan för flera av Blekinges vattendrag tas fram. Sex stycken av dem blir föremål för utredning
Hur ska vi stärka utsatta våtmarker och vattendrag för att säkra deras fortsatta framtid? Den frågan ställer sig Skogsstyrelsen, som driver ett delvis EU-finansierat projekt för att få svar på frågan och för att utveckla olika åtgärdsmetoder.
Projektet omfattar vatten­drag i sju län, däribland Blekinge.
– Projektet utgår från det, men målet är att kunskaperna som vi vinner ska spridas över hela landet och omfatta mer än bara vattendrag, säger Gunilla Oleskog.
Hon kan inte svara på exakt vilka punkter som kommer kontrolleras i de blekingska vattendragen, men allt som kan påverka miljön negativt faller under luppen. Dit kan både mänsklig påverkan, försurning och biologisk mångfald räknas.
– Projektet syftar enbart till att hitta och skapa rätt verktyg och plattformar för att underlätta det praktiska arbetet. Det gäller bland annat att förstå vilka problem vattendragen står inför, vad som går att göra åt det samt att stärka samarbetet mellan myndigheter, skogsägar­­­­för­eningar och universitet.
Projektet löper på sex års tid, och ska vara redovisat till EU-kommissionen senast ett och halvt år efter dess. Projektet i sin helhet, över hela landet, är till­delat 150 miljoner kronor, varav mer än hälften består av EU-stöd.
BLT har sökt Länsstyrelsen Blekinges miljö­övervakningssamordnare Therese Asp samt Gunnar Milvert på vattendirektivet utan framgång.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VISSTE DU?

Att Kommunalfullmäktige i Karlskrona 2009 enhälligt beslutade att; "En långsiktig strategi tas fram med syfte att slå vakt om samt utveckla friluftsområdet Bastasjö" Ett beslut som fortfarande gäller och som föregicks av beslut i flera nämnder.

Detta beslut vill man nu helst inte vidstå och nu hävdar kommunen att man MÅSTE bygga en ny stadsdel i Bastasjö,  eftersom kommunen växer med över 1000 personer per år. (utöver att man ska bygga på Pottholmen, Kilströms kaj, Hattholmen, Amiralen Lyckeby, Krutviken, Nättraby etc)

Denna tillväxt har endast varit aktuell ett år 2015. (+ 996 personer) 
Att detta inträffade just 2015 är kanske inte så konstigt.

Ändå hävdar Karlskrona Kommun att man MÅSTE bebygga Bastasjö för att klara "den stora tillväxten"..........Hur räknar man!?

Första halvåret 2017 var tillväxten endast netto + 85 personer fördelade enligt nedan;

Netto (inflyttning minus utflyttning)

- Till/från annan kommun i Blekinge minus -5 personer.
- Till/från annat län i Sverige minus -268 personer.
- Till/från Utlandet plus +362 personer.
Summa + 89 personer justerat med periodens negativa födelsenetto minus -5 personer = plus + 85 personer.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VISSTE DU?


Ur BLT 30 juni 2017; 
"Vårt Blekingska vatten är ingen självklarhet längre. Nu ska det planeras för hur det ska räcka till alla."

Bastasjöområdet (friluftsområdet) är enligt Vatten och Samhällsteknik AB;s utredning åt Karlskrona Kommun det sista större avrinningsområdet till Lyckebyån och därmed Karlskronas dricksvatten.

Vilken risk för Karlskronas dricksvatten skulle en ny stadsdel för 7-10.000 personer i Bastasjö avrinningsområde innebära?

Är det värt risken när bättre alternativ finns? Är det värt att riskera ett ny dricksvattenkatastrof såsom i Kallinge, Hallandsåsen m.fl. ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ett stort tack till Centerpartiet Karlskrona, för att vi fick komma och informera er om riskerna för Karlskronas dricksvatten, om trafikriskerna för barnen, samt hur negativt det skulle påverka friluftslivet i Karlskrona OM Friluftsområdet i Bastasjö skulle exploateras. (=försvinna)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Än så länge finns det lodjur i Bastasjö!

UR Artikel BLT 3 Maj 2017.
Färre lodjur än förväntat – ligger under minimum!
- Antalet lodjur i Sydsverige ökar, men inte i Blekinge.
- Här ligger lodjursfamiljerna istället under miniminivå.


Lodjursinventeringen visar att antalet är oförändrat sedan i fjol. Det rör sig om tre lodjursfamiljer i Blekinge län.
– Varje familj består av en hona med ungar. Vi har tre familjer i Blekinge varav två som vi delar med angränsande län, säger Ulrika Widgren som är rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.
– Vi vill helst av allt ligga någonstans mellan tre och fem familjer. Så vi har en bit kvar tyvärr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPENBARLIG SYSTEMATISK KRYMPNING AV FRILUFTUFTSOMRÅDET I BASTASJÖ SKA BANA VÄG FÖR BESLUT ATT BYGGA SÖNDER OMRÅDET!

Ett stort problem inför en exploatering av Bastasjö är att Karlskrona-Lyckå Ridskola ligger där den ligger. Dvs det finns inget annat naturområde att rida i än Bastasjö som är relevant ur praktisk synpunkt. De privata hästarna, som till antalet är betydligt fler, talas det lite om. Men behovet är detsamma.

Det har länge framförts önskemål från de som idkar ridsport om att fler och bättre ridspår ska anläggas i Bastasjö Friluftsområde. Ett önskemål som inte skulle vara svårt eller dyrt att uppfylla och som skulle vara positivt för alla som nyttjar området.
Samtidigt har kritiken från löpare och andra motionärer varit stor över sönderridna stigar med risk för vrist- och fotskador.

Nu föreslår drift- och servicenämnden i Karlskrona Kommun att ridning ska få ske på alla stigar utom på elljusspåret i Bastasjö!? Om detta beslut tas i Kommunalfullmäktige lär det vara unikt i Sverige.

Vad motiverar ett sådant förslag/beslut? 
- Plats för parallella spår finns idag i området.
- Att anlägga fler ridstigar torde vara en mycket billig åtgärd.

Det uppenbara syftet från kommunen måste vara att säkerställa det lilla område som blir kvar vid en eventuell exploatering för ridning då inget alternativ finns utan att flytta ridskolan i Lyckeby till stora kostnader. Därigenom tvingar man i tysthet också bort löpare och andra motionärer till alternativa motionsområden. Att Bastasjö är Karlskronas enda centrumnära Friluftsområde väljer man uppenbarligen att bortse ifrån.Artikel & Bild BLT 10 april 2017 Maria Gisselquist.

Ytterst är det kommunfullmäktige som beslutar om de nya ordningsföreskrifterna, men drift- och servicenämnden har sagt ja till förslaget att endast förbjuda ridning i elljusspåren. Det innebär att det blir tillåtet att rida i exempelvis motionsspåren i Bastasjö.
– Det är helt uppåt väggarna och vi kan inte förstå att de fattar ett sådant beslut. Ridning riskerar att helt förstöra spåren och jag vet ingen annan kommun som tillåter det, säger Eva Pettersson, ordförande för skid- och orienteringsklubben Karlskrona SOK.

Ridning ingår i allemansrätten och det är fritt att rida i naturen, men enligt Naturvårdsverket bör man undvika att rida på stigar som vanligtvis används för vandring och motionslöpning.
– Om det är lite blött i spåren när de blir upptrampade av hästar och det sedan fryser på så kan det bli farligt för motionärerna. Jag tänker också på barn som springer där, att möta en stor häst på en smal stig kan vara förenat med livsfara.
Enligt Karlskrona SOK vistas cirka 200 000 personer i Bastasjöområdet varje år och föreningen anser att ridning i uppmärkta motionsspår är olämpligt.
– Elljusspåren är bara en liten del av de totala motionsspåren. Det finns ytterligare drygt 20 mil stig att rida på. Vi tycker att ridning bör separeras från motionsspåren, inte minst för att minska risken för olyckor, säger Eva Pettersson.
Peter Johansson (S), ordförande i drift- och servicenämnden, håller inte med.
– Det har länge varit ett önskemål från olika håll att tillåta ridning i vissa områden. De får lära sig att umgås i spåren.
Motionärer menar att det ökar risken för olyckor, vad säger du om det?
– Jag delar inte den uppfattningen. Skulle det bli problem får vi väl omvärdera, men det tror jag inte, säger Peter Johansson.
På tisdagen fattar kommunstyrelsen beslut i ärendet som även ska upp i fullmäktige.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


KRITIKEN BLEV FÖR MASSIV - BASTASJÖFRÅGAN "BAKAS" IN I EN NY ÖVERSIKSPLAN!

Kritiken mot planerna att tillintetgöra Bastasjö Friluftsområde genom att anlägga en ny stadsdel med främst flerbostadshus blev för massiv. Nu har Karlskrona kommun bestämts sig för att "baka in" frågan i en ny Översiktsplan. 

Blir förstörelsen mindre då? Blir risken för Karlskronas dricksvatten mindre? Att beslutet om en ny Översiktsplan till stor del handlar om Bastasjö är uppenbart då det bl.a. uttalat handlar om att bebygga vid sjöar. (Vilka andra områden med sjöar är aktuella?) 


Artikel i BLT

Ny översiktsplan väntar för ett växande Karlskrona

Karlskrona växer.En ny översiktsplan krävs. KARLSKRONA.
Översiktsplanen är grunden, själva motorn, för beslut kring nybyggen och exploatering inom kommunen.
– Vi har en plan från 2010 nu, men det har hänt mycket sedan dess. Om tre år säger prognosen att Karlskrona har 70 000 ­invånare, säger kommunalrådet Magnus Larsson (C).
Då räknade inte politikerna att Karlskrona skulle växa så snabbt och fort.
– Vi behöver hitta nya områden för bostäder. Det kan exempelvis handla om framtida tomter vid flera av kommunens ­sjöar, säger Magnus Larsson.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Länsstyrelsen, Fredrik Andreasson, om Karlskrona Kommuns dricksvattenförsörjning; 

"Händer det något finns det inga eller få reservalternativ".

Bastasjöområdet är ett betydande vattenavrinningsområde till Lyckebyån och därmed Karlskronas huvudsakliga dricksvattenresurs. Dagens vattenkvalitet är så bra att flera av de som bor i området har sk. grävda brunnar som dricksvattenkälla.

BLT Lena Karlsson 170418.   

Kommunerna behöver längre perspektiv.


Befolkningen kan inte vara större än tillgången på dricksvatten. Kommunerna måste planera för vatten i all samhällsutveckling. BLEKINGE.
– Jag förstår små orter och kommuner med hög arbetslöshet som gärna vill locka till sig nyetableringar av företag. Man frigör mark och man planerar för barn- och äldre­omsorg. Men man funderar inte över hur den bristande resursen dricksvatten ska räcka till en ökande befolkning. Det finns inte längre utrymme att bortse från den frågan. Den som säger det är Fredrik Andreasson på länsstyrelsens beredningssekretariat.

Vi har inga stora dricksvattenkällor i Blekinge. Därför måste kommunerna vara mycket rädda om det vatten vi har. Fredrik Andreasson konstaterar att kommunerna gärna vill hitta stora och enkla lösningar på dricksvattenförsörjningen.

– Blekinge har inte de förutsättningarna. För att ha en säker dricksvattenförsörjning i framtiden måste vi hämta vatten ur många små källor. Det krävs mångfald för att öka säkerheten.
Samtliga kommuner utom Sölvesborg hämtar det mesta av sitt vatten ur en enda ytvattentäkt och händer det något med den finns inga eller få reservalternativ. Det är en mycket sårbar situation.

– Det får inte finnas risk att vi förstör vatten genom oförsiktiga industrietableringar eller miljö­störande verksamhet. Och föroreningar som når ner till grundvattnet blir kvar där.

– Tillsammans med kommunerna arbetar vi på länsstyrelsen med en vattenförsörjningsplan. I det arbetet vill vi ge kommunerna verktyg i planeringen. Perspektivet behöver vara 50 år i stället för de närmaste fem, och det är nödvändigt att se utanför kommungränsen, menar Fredrik Andreasson.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HUR FÖRNUFTIGT OCH MODERNT ÄR DET ATT BYGGA SÖNDER, BYGGA BORT, ETT FRILUFTSOMRÅDE DÄR "ETT PAR HUNDRA TUSEN GÄSTER" VISTAS VARJE ÅR!? 

Text Foto P Söderström BLT.

Han har varit Bastasjö troget sen barnsben.

Minnet av den gamla tidens eldsjälar har etsat sig fast.
Stefan Svensson har dagligen återvänt till Bastasjös friluftsområde i 60 år och är nu själv en av eldsjälarna.

Ett av Stefan Svenssons första minnen från Bastasjö är när han, likt hundratals barn efter honom, klättrade i den gamla björken vid Bastasjöstugan och såg på när de äldre herrarna i FK Vittus arbetade på stugan.
– Det var en helt annan mentalitet på den tiden, säger han.
Åren har gått och björken hänger ner allt närmre vattenytan. Skador har hindrat Stefan Svensson från att orientera sedan 1999 men det är ingenting som hindrar honom från att varje dag åka upp till stugan.
– Jag åker hit med en kopp kaffe och njuter av det tysta lugnet, säger Stefan Svensson.
Han är en av ett handfull eldsjälar i Karlskrona SOK, det som tidigare var de två klubbarna FK Vittus och OK Dacke, som sköter elljusspåret och stugan i friluftsområdet.
Klubben får årligen 45 000 kronor av kommunen för underhållet av elljusspåret. En stor del av summan går till att byta trasiga lampor, de kostar 575 kronor styck. När elen är betald och underhållet av arbetsredskapen är gjord finns det inte mycket pengar över.
– Det är till 99,9 procent allmänheten som använder spåren så jag hade gärna sett lite mer stöd från kommunen, säger han.
Något som inte ersätts är de närmare 400 arbetstimmar som han och hans föreningsvänner lägger ner ideellt på spåren varje år.
En ryggskada hindrar Stefan Svensson från att jobba men varje gång han är uppe i Bastasjö synar han av ett par hundra meter av elljusspåret. Han ser till så att skyltarna syns tydligt och att spåret är framkomligt.

Hur ser dina drömmars Bastasjö ut?
– Det vore fint med en aktivitetsyta för barnen. Gärna med en skogslekplats, ett riktigt utegym och en mer engagerad kommun. Vad många besökare saknar är en toalett.
Enligt Stefan Svensson beräkningar rör det sig ett par hundra tusen gäster i området varje år och han har märkt en ökad tillströmning sen det nya villaområdet i Bastasjö blev klart.
För att Bastasjös friluftsområde ska kunna leva vidare krävs de ideella krafterna. Stefan Svensson har märkt att det är svårt att få en återväxt av ideellt arbetande men nu tycker han sig se en liten ljusning.
– Det är många föräldrar till ungdomarna i klubben som har börjat intressera sig för orienteringen och naturen, säger Stefan Svensson.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klicka på bilden för att se hela bildspelet!

Att bygga bort Bastasjö Friluftsområde är EN STÖRRE OCH BREDARE fråga än att bara att förstöra ett högt uppskattat grönområde, det är också en;

- Jämställdhetsfråga
- Integrationsfråga
- Rättvisefråga - ska ALLA kommuninvånare ha tillgång till ett friluftsområde?
- Miljöfråga
- Vattenresursfråga
  m.fl. m.fl.

ÄR DET VÄRT ATT CHANSA? ÄR DET VÄRT RISKEN FÖR KARLSKRONAS DRICKSVATTEN?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ett stort tack till Moderaterna Karlskrona, Camilla Brunsberg och Carl-Göran Svensson, för att vi fick komma och informera er om riskerna för Karlskronas dricksvatten, om trafikriskerna för barnen, samt hur negativt det skulle påverka friluftslivet i Karlskrona OM friluftsområdet i Bastasjö skulle exploateras. (=försvinna)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ETT GOTT TECKEN?Karlskrona Kommun har förnyat skyltarna vid infarten till Bastasjöstugan och Friluftsområdet. 
Samrådsmötet som skulle hållas i höst har ännu inte blivit utlyst.
Kan alla vi som tror på den "goda kraftens vilja" börja hoppas att Karlskronas beslutsfattare insett hur allvarlig skada det skulle vara för Karlskrona Kommun och dess invånare om man förstör Bastasjö Friluftsområde? (och risk för dricksvattnet)

Vi är många som hoppas det! 
Så ett stort tack till alla engagerade från hela kommunen för er insats och stöd för att "RÄDDA BASTASJÖ" 2016!

Gott Nytt År 2017! Vi kommer oförtröttligt fortsätta att arbeta vidare under 2017 för att även framtida generationer ska få tillgång till detta unika område.

Glöm inte att gå med i uppropet - vi är mycket snart 800 personer som undertecknat det!........................................................................................Klicka på bilden för att se hela bildspelet!


Ett stort tack till KF-Gruppen Socialdemokraterna Karlskrona för att vi fick komma och informera er om riskerna för Karlskronas dricksvatten, om trafikriskerna för barnen, samt hur negativt det skulle påverka friluftslivet i Karlskrona OM friluftsområdet i Bastasjö skulle försvinna genom att byggas sönder.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Foto: Sydöstran

UNDVIKANDE SVAR FRÅN KOMMUNENS TJÄNSTEMÄN ANGÅENDE SKÖTSEL AV BASTASJÖ FRILUFTSOMRÅDE! - ÄR BESLUTET OM ATT BYGGA BORT FRILUFTSOMRÅDET REDAN FATTAT I PRAKTIKEN?

Insändare/svar - Karlskrona kommuns hemsida, "Gör din röst hörd;"

Henrik 2016-08-18, Citat: "Det verkar som om kommunen helt har tagit handen ifrån denna lilla oas som ligger så centralt och bra placerad i det stora villaområdet Bastasjö/Hässlegården".

Svar K-na Kommun, Citat: "Karlskrona kommun ser till Bastasjö regelbundet och delar ansvaret tillsammans med privata markägare och föreningen Karlskrona SOK. Upptäcker ni något som bör åtgärdas vänd er till vår felanmälan."

Stefan 2016-08-26, Citat: "Trots att det är ett tätortsnära friluftsområde. Har som du även besökt många friluftsområden i Sverige men Bastasjö är det mest misskötta område som jag har sett."

Svar K-na Kommun, Citat: "Just nu är Karlskrona kommun inne i en process att ta fram en fördjupad översiktsplan över Bastasjö. Vad gäller grillplatsen och grillstugan är detta under behandling av vårt försäkringsbolag. I väntan på beslut koncentrera vi oss på lekplatser och utbyte av toaletter på badplatser."

Se hela inlägget här; http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Bastasjo-friluftsomrade/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Idrottsritids
nämn

FRAMTIDEN FÖR FRILUFTSOMRÅDET BASTASJÖ?

2011/2012 Idrotts- Fritidsnämndens i Karlskrona Kommun citat;
Nämndsordförandens programförklaring. Vår viktigaste tid är Fritiden.
Friluftslivet är en resurs som kan utvecklas ytterligare i samarbete med andra; markägare, nämnder och föreningslivet. Friluftslivet är en tillgång för alla oavsett social situation och påverkar folkhälsan positivt. På varje ort i kommunen bör tillgångarna till friluftsliv marknadsföras så att allmänheten nyttjar det mer.  
Triangeln mellan Bastasjö– Mörtsjöåsen – Rödeby bör stärkas för framtida generationer och verksamheter.

2016 planerar Karlskrona Kommun att bygga sönder området!? Vad är det som fyra år senare gjort att Bastasjö som i flera dokument och planer pekats ut som viktigt att bevaras för framtida generationer, nu plötsligt tappat allt värde och ska förvandlas till en stor byggarbetsplats?

Källa; http://docplayer.se/5818970-Namndsordforandens-programforklaring-var-viktigaste-tid-ar-fritiden.html

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ETT STORT TACK TILL DE POLITISKA PARTIER I KARLSKRONA SOM DELGIVIT RÄDDA BASTASJÖ SINA DEFINITIVA STÄLLNINGSTAGANDEN I DENNA FÖR ALLA KOMMUNINVÅNARE SÅ AVGÖRANDE FRÅGA.

ETT EXTRA STORT TACK TILL;

Kristdemokraterna som bjudit in oss för att lyssna på de argument vi anser mer än tydligt talar för ett bevarande av Karlskronas enda citynära Friluftsområde.

Kristdemokraterna har beslutat sig för citat; "Bastasjö inte är ett lämpligt exploateringsområde".

Vänsterpartiet som bjudit in oss för att lyssna på de argument vi anser mer än tydligt talar för ett bevarande av Karlskronas enda citynära Friluftsområde.

Vi inväntar Vänsterpartiets definitiva ställningstagande.

Miljöpartiet som först delgav oss sitt definitiva ställningstagande.

Miljöpartiet ställningstagande är att man ska följa Karlskrona Kommuns Översiktsplan 2030 och ej nu förslagen plan. 

VI KOMMER GÄRNA OCH INFORMERAR ÖVRIGA PARTIER OCKSÅ! DET ÄR BARA ATT KONTAKTA OSS (raddabastasjö@gmail.com).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Foto: Carina Melin/Sveriges Radio Blekinge


Artikel från P4 Blekinge. (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6495624)

Länets ryttare och hästnäringen drabbas när kommunerna bygger nytt. I takt med att städerna växer försvinner viktiga ridvägar och stråk.

I två år har Maria Hjälm Nilsson drivit projektet Hästnäringen i Blekinge. Hon anser att kommunerna skulle ta större hänsyn till hästnäringen och ryttarna när kommunerna planerar för nya bostads- och industriområden.
– Alla kommuner exploaterar och bygger nya villaområden eller köpcentrumområden och då tänker man inte alltid på vilka möjligheter man tar bort för ryttare och hästnäringen, säger hon.
Den kartläggning som hon gjort visar att ryttarna, såväl fritidsutövare som företagare, kommer överens med markägare runt om i länet om vilka vägar som kan användas som ridvägar.
Ridvägar försvinner
. Men i takt med att städerna växer och närmar sig hästtäta områden försvinner dessa stråk som gör att ryttarna och deras hästar kan ta sig från stallen till naturen.
– Det kan handla om gamla banvallar som används till ridväg men som man bygger om till cykelbanor, säger Maria Hjälm Nilsson.
När kommunernas städer växer ökar också risken för olyckor då hästar, bilar och människor ska samsas om samma yta. Säkerheten är enligt Maria Hjälm Nilsson ytterligare ett skäl till att kommunerna och hästnäringen bör föra en dialog om var och hur lokala ridvägar ska anläggas.
Mia Boström

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ETT SOMMARVYKORT FRÅN BASTASJÖ´S FRILUFTSOMRÅDE.

Till: Karlskronas politiker


Hej! 

Vilken underbar dag det varit i Bastasjö Fritidsområde idag. Vid 14.00 sken solen från en klarblå himmel och skogen lindrade effekten av de rätt starka vindarna. Bastasjövägen upp mot Bokahult har som vanligt varit full av aktiviteter. Under en timme träffade vi 5 mammor och 2 pappor med sina små barn i barnvagnarna. Flera ungdomar, både gåendes och cyklandes, på väg till Härasjön för att bada. En hel del vuxna badsugna också för den delen. Flera seniorer med och utan hundar som var ute och promenerade. Några från Kommunens Bastasjö Gård var också som vanligt ute och strövade i denna fantastiskt lugna miljön. Givetvis också flera löpare och cyklister passerade oss i snabb följd. Som vanligt träffade vi också på flera ryttare, inte minst alla flickor från Lyckå ridklubbs sommarläger. Så som vanligt sjuder området av allehanda aktiviteter för alla åldrar. Vi hoppas det får förbli den oas och lunga som området är för Karlskroniterna också i framtiden. 
Vi tror på er Karlskronas politiker! Vi tror att ni inser hur mycket detta område betyder för så många av Karlskronas invånare. Vi tror att ni beslutar att bygga där det både är miljömässigt, infrastrukturmässigt rätt. Vi tror att ni beslutar att det ska byggas sammanhängande och på en plats där ingreppet blir så litet som möjligt. Vore inte Torstäva ett bra alternativ?

Ha en riktigt bra sommar!
Rädda Bastasjö

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MAN FÖRSÖKER PÅSKINA ATT BASTASJÖ FRILUFTSOMRÅDE BLIR KVAR, OM NÅGOT FÖRÄNDRAT, OM EXPLOATERINGEN BLIR AV!

BLIR DET??????? CA 10% AV OMRÅDET BLIR KVAR OM KARLSKRONA KOMMUNS PLAN BLIR ETT FAKTUM!


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Länge leve skogen – möjligt med rätt skogspolitik


Med en ny skogspolitik ökar möjligheterna för Sverige att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar och våra skogar kommer att kunna användas av alla de som lever av och i och intill skogen. Här berättar Naturskyddsföreningen hur och varför.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Livsmedelsverket uppmaning till Sveriges kommuner; 
I framtiden kan det vara svårare att få rent vatten! 
Är det värt risken att bygga mitt i ett avrinningsområde till Karlskronas enda större färskvattenresurs?

Se filmen från Livsmedelsverket.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vill du och dina barn också i framtiden ha tillgång till ett lättillgängligt natur- och kulturlandskap utan att behöva åka bil i 2 mil?

Det vill Sveriges Riksdag också att ni ska kunna! 

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet. Dvs. även om du inte har någon bil!

Än finns det hopp för natur- och kulturlandskapet Bastasjö, Karlskrona enda kvarvarande citynära Friluftsområde. Som alla kan ha tillgång till utan att ta bilen eftersom området enkelt kan nås med kollektivtrafik*. Nu har alla partier utom ett delgett oss väljare vad man står ifråga om att för alltid begrava det unika Bastasjöområdet.


- 3 partier har INTE tagit ställning OM eller i vilken omfattning det ska byggas!
- 3 partier ”SKA BYGGA” i Bastasjö men omfattningen är inte bestämd.
- Miljöpartiet anser att man ska återgå till Översiktsplan 2030 med vissa justeringar, och därmed räddas Bastasjö Friluftsområde.* Så vill du och dina barn också i framtiden ha tillgång till ett lättillgängligt natur- och kulturlandskap utan att behöva åka bil i 2 mil så passa på nu och kontakta "dina" lokalpolitiker! Näst närmaste Friluftsområdet är Mörtsjöåsen som saknar all form av kollektivtrafik nu och i framtiden..

Vi är nu snart 800 som skrivit under uppropet! 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DET ÄR VÅR I BASTASJÖ - OCH VI "GRÄSRÖTTER" (läs väljare) VILL VETA HUR DE POLITISKA PARTIERNA RESONERAR I DENNA VIKTIGA FRÅGA!


VI HOPPAS ALLA PARTIER I KARLSKRONA ÖPPET VILL REDOGÖRA FÖR HUR DE SER PÅ BASTASJÖ´S FRAMTID!


En påminnelse är nu skickad till de partier som är representerade i Karlskrona Kommunfullmäktige, och som öppet inte redovisat vilken ståndpunkt de officiellt har.

HÄR KAN DU LÄSA PÅMINNELSEN SOM ÄR SKICKAD.

HÄR KAN DU LÄSA DE SVAR/LÄNKAR VI HITTILLS FÅTT TA DEL AV!

 

 Rädda det unika sammanhängande Rekreation- & Friluftsområdet Bastasjö åt Karlskrona, Karlskroniterna och till kommande generationer.


As The Saying Goes.. 
You Don’t Know What You’ve Got ‘Till It’s Gone.....


Karlskrona Kommuns plan att exploatera Karlskronas enda citynära kvarvarande sammanhängande frilufts- och rekreationsområde är angeläget att försöka stoppa med tanke på mångfalden av tunga argument som talar emot en fortsatt planering. 
Merparten, också vi, av Karlskronas invånare är angelägna om att kommunen ska växa. Men det är av synnerligen vikt att expansionen sker på ett sätt som är så miljömässigt rätt som möjligt och att en förändring stärker alla kommuninvånarnas levnadskvalitet, inte belastar. Att ha nära tillgång till ett lättillgängligt sammanhängande friluftsområde torde vara ett starkt mervärde som höjer kommunens attraktivitet.

Logisk kullerbytta!
Ett av få argument till att kommunen vill exploatera området är att det upplevs attraktivt. Anledningen till att det är attraktivt är just närheten till Karlskronas största citynära friluftsområde. Vad händer då om man bygger bort det som är attraktivt?

För invånare som idag bor i eller i direktanslutning till området ,skulle en exploatering enligt förslaget kunna innebära en del positiva effekter såsom förbättrad infrastruktur och på sikt närmare till service. 
MEN, ingen av dessa eventuella fördelar som skulle kunna uppstå, överbygger alla uppenbara nackdelar och för området oåterkalleliga skador som föreslagen exploatering kommer att innebära.

Karlskrona Kommun har också i flera tidigare utredningar och fastställda planer pekat på vikten av att bevara Bastasjöområdet så intakt som möjligt, detta av flera tunga skäl. 

Karlskrona har sedan staden etablerades haft betydande problem med färskvattenförsörjningen. Bastasjöområdet är ett minst sagt betydande avrinningsområde till Lyckebyån och därmed kommunens huvudsakliga färskvattenförsörjning. Givetvis inser vi att det inför en eventuellt exploatering av området kommer att utföras grundliga studier för att säkerställa att det dagvatten som blir en konsekvens inte kommer att kontaminera dricksvattnet. Men vi anser inte att det ens är värt risken med en etablering i Bastasjöområdet, med tanke på att bättre och fullvärdiga expansionsområden finns tillgängliga. Detta har Karlskrona Kommun också själva pekat på i flera fastställda utredningar. Ingen behöver väl påminnas om alla säkra utredningar som gjorts och som sedan visat sig vara felaktiga då naturen är nyckfull. Vad skulle hända vid översvämningar?

Ett tidigare möjligt felbeslut är inget hållbart argument för att omkullkasta konstaterade starka bevarandeintressen.
Ett återkommande argument  från Karlskrona kommun för att genomföra Bastasjöexploateringen är citat; "att det redan finns avloppsledningar med kapacitet för vidare utbyggnad. Om denna kapacitet inte kommer att nyttjas innebär det en felinvestering"
Flera av Karlskrona Kommuns egna studier, undersökningar och beslutade planer framhåller det viktiga med att bevara Bastasjö Rekreations- Fritidsområde intakt. Att Bastasjöområdet innehåller flera starka bevarandeintressen.
En möjlig felinvestering i ett avloppsnät är inget hållbart argument för att förstöra ett högt nyttjat och högt värderat Rekreations- och Fritidsområde.


Håller du med? Skriv då under ovan upprop på upprop.nu. 

Klicka på länken; UPPROP RÄDDA BASTASJÖ!


Ditt namn kan vara avgörande!