Miljöbelastande dubbelriktad genomfartstrafik!


Föreslagen plan kommer att innebära en oöverskådlig tid med dubbelriktad genomfarts-/återvändstrafik, såväl privatbilism som kollektivtrafik.
Det  är först när de tilltänkta områdena 4 och 5 kan sammanlänkas med övriga områdena som det teoretiskt är möjligt att få en envägscirkulation.
Vid studie av dagens trafiksituation i rusningstid kan man dock med all säkerhet utgå ifrån att det övervägande trafikflödet ändå kommer att gå i den östra tilltänkta vägsträckningen.

Karlskrona kommun skriver "Fördjupning av överriksplan för BASTASJÖ";

"Effektiv kollektivtrafik
Samhället kan göra många vinster genom korta avstånd mellan viktiga verksamheter som arbetsplatser, skola, handel och bostäder. En väl sammanhållen bebyggelse ger bättre förutsättningar för gående och cyklister men även större underlag för kollektivtra k, kommersiell och offentlig service. Det bidrar till högre turtäthet och ökad valfrihet, liksom stora miljövinster. Räta linjesträckningar och korta restider är viktigt. "

Inget av ovan kriterier uppfylls med föreslagen plan!

- All kollektivtrafik måste under överskådlig tid köra på en återvändsgränd vilket naturligtvis är miljöbelastande, långt ifrån räta linjesträckningar, och ett skolexempel på ineffektiv infrastruktur.

- Om planen genomförs så ökar man avstånden till och mellan viktiga verksamheter.

- Som påpekas "En väl sammanhållen bebyggelse ger bättre förutsättningar ...". Föreslagen plan för Bastasjö är ju direkt motsatsen. Utspridda "öar" av bebyggelse!?


Kommande trafiksituation innebär en trång flaskhals vid skola och förskola.


I stort hela trafikflödet till och från de planerade områdena kommer att passera i direkt anslutning till befintlig och nyligen utbyggd skola och förskola. Även om det skulle öppnas upp en väg mot Mölletorp så kommer flödet ändå att i första hand gå förbi skolorna då det blir närmsta vägen till Väg 28 och E22.
Kryddgatan, som idag passeras av ett stort antal skolbarn till och från de olika skolorna,samt flödet av barn och vuxna som ska till och från Bastasjö friluftsområde, kommer att bli hårt trafikbelastad.