VAD TYCKER PARTIERNA?

POLITIKEN & PARTIERNA.

Nedan följer en uppräkning av de partier som är representerade i Karlskrona Kommunfullmäktige. Uppräkningen är i bokstavsordning och namnen länkar till de svar "Rädda Bastasjö" fått av respektive parti.

- Centerpartiet
- Kristdemokraterna
- Liberalerna
- Miljöpartiet
- Nya Moderaterna
- Socialdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet


DEFINITIVA STÄLLNINGSTAGANDEN. 


Nedan redovisas inkomna svar som Rädda Bastasjö fått från partierna som finns representerade i Karlskrona Kommunfullmäktige.
Svaren redovisas i den ordning som partiernas definitiva ställningstaganden delgivits Rädda Bastasjö.
Länk till hela miljöpartiets yttrande.


 Hej!

Tack för en informativ och intressant dragning.

Kristdemokraterna ser stora problem i en exploatering av Bastsjöområdet ur flera aspekter.
Vår åsikt är att andra alternativ för kommunens bostadsförsörjning bör utredas och utvärderas, och att 
Bastasjö inte är ett lämpligt exploateringsområde.

Med vänliga hälsningar

Kristdemokraterna i Karlskrona

Pelle Nordensson
Sekreterare.


SKICKADE UPPMANINGAR.

2016.04.19.
Nedan påminnelse har skickats till samtliga partier som inte öppet redovisat hur de ställt sig till föreslagen exploatering av Bastasjö.

Till samtliga politiska partier representerade i Karlskrona Kommunfullmäktige.
(Miijöpartet och Liberalerna endast för information)

Hej

För en vecka sedan bad vi att få ta del av ert parti´s officiella ställningstagande avseende föreslagen plan för exploatering av Bastasjöområdet. (se nedan)
Frågan berör en stor del av kommunens invånare då området egentligen är Karlskronas enda kvarvarande citynära Rekreations- & Friluftssområde, och därmed ett angeläget "grönt" område för bl.a. en omfattande ungdomsverksamhet. 

Bastsjöområdet är också Karlskronas enda område i sitt slag som är lätt att nå (går att nå) med kollektivtrafik, vilket också gör frågan till en rättvisefråga. Dvs, ska alla kommuninvånare oavsett socialgrupp, inte minst barn och ungdomar, ha möjlighet att kunna få tillgång till ett Rekreations- & Friluftsområde?

Inte minst med tanke på att Karlskrona kommun växer och har en demografisk föryngring så kommer behovet av ett lättillgängligt Rekreations- & Friluftsområde att vara än mer påtagligt och viktigt i framtiden. 
För att förtydliga, vi avser då inte bara motionsområdet som ligger i direkt anslutning till sjön. Motionsområden finns som bekant flera av. 
Mörtsjöåsen, det näst närmaste Rekreations- & Fritidsområdet, ligger 2 mil från Karlskrona centrum och saknar all form av kollektivtrafik!

Eftersom förslaget i den presenterade planen innebär så oåterkalleliga konsekvenser, om den genomförs, är det ur demokratisk synpunkt angeläget att kommuninvånarna får information om hur man resonerar inom "politiken". 
Miljöpartiet och Liberalerna har offentliggjort sin hållning i frågan ( se raddabastasjo.blogspot.se ).

Vi ber er därför igen att ge offentlighet till just ert parti´s sätt att resonera kring frågan. 


Vi ser fram emot ert snarast svar! ( eller länk )

Hälsningar
Rädda BastasjöUppmaning/Fråga skickad 2016.04.11

Vad tycker partierna som sitter i Karlskronas Kommunfullmäktige?


Rädda Bastasjö har skickat en uppmaning till samtliga partier som är representerade i Kommunfullmäktige.


Uppmaning / Fråga!

Vad tycker ditt parti?

Rädda Bastasjö har fått en del både seriösa och konstiga svar och kommentarer från en del av er politiker som sitter i kommunfullmäktige.  Det har också förekommit några inlägg på sociala medier som inte är särskilt förtroendeingivande.
- Några av er har seriöst tackat Rädda Bastasjö ”för inspelet”.
- Några har tackat för informationen och sagt att vederbörande ska studera det vidare.
- Några av er har tydligt menat att ett upprop som Rädda Bastasjö inte är lagligt!?
Av inlägg i sociala medier framgår tyvärr tydligt att kunskapen om innebörden av förslaget inte är särskilt djup hos alla politiker som ska vara med och besluta i frågan.
( Området som enligt föreslagen plan blir kvar som motionsområde är inte större än Hasslö !? - Se gärna raddabastasjö.blogspot.se  )  


Vi ber er därför sända oss ditt partis officiella inställning så att vi kan publicera eller länka till det på bloggen Rädda Bastasjö. Detta så att ALLA Karlskronas medborgare kan få ta del av hur ditt parti resonerar.

Miljöpartiet har varit först ut och utan uppmaning skickat information om sitt ställningstagande och yttrande i frågan! (Tack!)

Tack för ert snaraste svar!

Rädda Bastasjö