GÄLLANDE KOMMUNBESLUT; SLÅ VAKT OM FRILUFTSOMRÅDET BASTASJÖ!

Beslut taget på Kommunfullmäktiges sammanträde 24 september 2009 (§ 175) med anledning av motion från Socialdemokraterna. Motionen togs i sin helhet av ett enigt Kommunfullmäktige.


Dessförinnan har samma fråga bifallits av Kommunstyrelsen (8 sep 2009) vilket förgåtts av bifall hos Idrotts- & & Fritidsnämnden.


Motion ang Bastasjö friluftsområde.

Bastasjö är kommunens mest välbesökta friluftsområde. Kommunen har lagt ner betydande resurser för att göra området attraktivt. 

Vad vi nu kan konstatera är att underhållet i vissa delar börjar bli bristfälligt. Speciellt gäller det standarden på den populära vandringsslingan runt Bastasjön och allén upp till Bastasjö gård.

Det finns många verksamhetsintressenter inom Bastasjöområdet, både ideella krafter och olika offentliga förvaltningar. Det finns också sedan några år en pågående utredning kring utveckling av Bastasjö. Motionen syfte är dels att se över möjligheterna att avsätta underhållsresurser till Bastasjö friluftsområde så att allmänheten kan se förbättringar i närtid samt att en långsiktig strategi för området tas fram. Vår förhoppning är inte att motionen hamnar i en utredning med oklar slutpunkt och ett intet förpliktigande besvarande.

Vi föreslår 

att                 tekniska förvaltningen prövar möjligheten att inom gällande budgetram iordningställa den populära vandringsslingan runt Bastasjön 

att                 omedelbartgörai ordning allén upp till Bastasjögård

att                 omedelbart förbättra skyltningen till Bastasjö friluftsområde samt

att                 en långsiktig strategi tas fram med syfte att slå vakt om samt utveckla friluftsområdet Bastasjö.

För Torskors/Hässlegårdens socialdemokratiska förening


Patrik Hansson                   Mats Johansson                 Claes-Urban Persson
KF ledamot (s)                   KF ledamot (s)                   KF ersättare (s)