HOT MOT DRICKSVATTNET?Bastasjöområdet är ett betydande vattenavrinningsområde till Lyckebyån och därmed Karlskronas huvudsakliga dricksvattenresurs. Hela lanskapet i området är rikt uppdelat med naturliga bäckar och i generationer grävda avrinningsdiken. Stora och små sjöar, kärr och sankmark finns i en unik täthet och utgör därmed en viktig resurs och fortplantningsplats för många sällsynta djur-, och insektsarter.
Dagens vattenkvalitet är så bra att flera av de som bor i området har sk. grävda brunnar som dricksvattenkälla.


Vid en exploatering av området och med vad det innebär av kommande mängd dagvatten, tvätt av bilar, kemikalier i gräsmattor och trädgårdar, är risken uppenbar för att sjöar och andra vattenområden blir löddrande.


Mängden avrinninsvattenvatten kommer att öka dramatisk då befintlig skog idag suger åt sig ansenliga volymer.
På nedan detaljrika orienteringskarta är de flesta sjöar, bäckar, diken, kärr och våtmarker förstärka i blått. De röda områdena är de i Karlskrona Kommun föreslagna exploateringsområdena. 
Att garantera att orenat dagvatten och andra läckage inte skulle nå Lyckebyån, med den risk för dricksvattnet det skulle innebära, ter sig mycket osannolikt. Större flöden på grund av avsevärd minskad skogsvolym och klimatförändringar som ger mer regn innebär hög risk för översvämningar i området. (Ett nytt Hallandsåsen vore ingen betjänt av)

SMHI förutspår upp till 20% ökad nederbörd.
"Årsmedelnederbörden i Blekinge var under perioden 1961-1990 676 mm. Våra vädersystem kommer vanligen västerifrån och på grund av hävning faller de största mängderna i norra delarna av länet. Årsmedelnederbörden har varierat mellan 470 och 880 mm. Under de senaste 23 åren har nederbörden ökat något, främst i länets norra och inre delar. I ett framtida klimat väntas nederbörden öka. Ökningen är störst, ca 20 % till slutet av seklet. Ökningen blir störst i västra och östra delen av länet."

Källa: Framtidsklimat i Blekinge.


Enligt Vatten och samhällsteknik AB utredning till bl.a Karlskrona Kommun framgår i "Vattenskyddsområde för Lyckebyån";
Karta Lyckebyån avrinningsområden. Källa: Vatten och Samhällsteknik AB.

Större vägar inom Lyckebyåns avrinningsområde. (Notera Bastasjö på kartan med avrinning till Lyckebyån).
Citat från utredningen Riskinventering; " kan utgöra presumtiva risker: Vägar, Järnväg, Flygfält, Militärt övningsfält, Bebyggelse (uppvärmning, cisterner, trädgårdsskötsel mm.) --"

Åsa Radix Handelshögskolan, Göteborg 
Översvämningar innebär en fara för vattenförsörjningen då markfasta föroreningar eller andra smittoämnen kan lösgöras och spridas, för att sedan kontaminera yt- eller grundvatten.


Svenskt Vatten hävdar;

Biltvätt på gatan förstör sommarens badsjöar.

Sommaren är här och det är dags att tvätta bilen. Men från garageuppfarten sköljs miljöfarliga tungmetaller rakt ut genom dagvattenbrunnen till närmaste sjö.
En droppe dieselolja kan ge smak åt tusen liter vatten.